Hướng dẫn NĐT tham gia giao dịch Trái phiếu chính phủ tại sở HNX

09/07/2020 09:11

1. Thời gian giao dịch của Trái phiếu:

Từ thứ 2 tới thứ 6 hằng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động

Phiên buổi sáng: từ 8h30 đến 11h

Phiên buổi chiều: từ 13h00 đến 14h15
Thời gian giao dịch và thời gian báo kết quả vào hệ thống của TTGDCK Hà Nội có thể thay đổi căn cứ theo quy định của SGDCK Hà Nội.

2. Sản phẩm giao dịch Trái phiếu:

Trái phiếu Chính phủ
Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Trái phiếu Chính quyền địa phương

Tín phiếu kho bạc

3. Các quy định chung giao dịch:

3.1 Loại hình giao dịch:

Giao dịch thông thường là giao dịch TPCP trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại TPCP.

Giao dịch mua bán lại: Là việc một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu TPCP

cho một bên khác và cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu TPCP đó saumột thời gian xác định với mức giá xác định. Giao dịch mua bán lại bao gồm 2 chiều giao dịch bán và mua lại (giao dịch lần 1 và giao dịch lần 2). Thời hạn giao dịch mua bán lại tối thiểu là 2 ngày, tối đa là 180 ngày.

3.2 Hình thức giao dịch

3.2.1 Đối với giao dịch thông thường (Outright)
a. Thoả thuận thông thường: Hình thức giao dịch trong đó các bên giao dịch thực hiện theo nguyên tắc bên bán nhập lệnh giao dịch vào hệ thống và bên mua xác nhận lệnh giao dịch thoả thuận.

b. Thỏa thuận điện tử:
Lệnh thỏa thuận điện tử toàn thị trường: Là các lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn và có hiệu lực trong ngày được chào công khai trên hệ thống.
Lệnh thỏa thuận điện tử tùy chọn: Bao gồm 02 loại lệnh sau:

 •  Lệnh yêu cầu chào giá: Là lệnh có tính chất quảng cáo được sử dụng khi nhà đầutư chưa xác định được đối tác trong ngày giao dịch. Lệnh yêu cầu chào giá có thểgửi đến một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.

 •  Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi lệnh yêu cầu chào giá.

  3.2.2 Đối với giao dịch mua bán lại (Repo)
  a.Thỏa thuận thông thường: Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệthống trong trường hợp giao dịch này đã được các bên thỏa thuận xong các điều kiện trong giao dịch.
  b. Thỏa thuận điện tử:

 •  Lệnh yêu cầu chào giá: Là lệnh có tính chất quảng cáo, được sử dụng khi nhàđầu tư chưa xác định được đối tác trong giao dịch. Lệnh có thể được gửi cho một, một nhóm thành viên hoặc toàn thị trường.

 •  Lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn: Lệnh chào với cam kết chắc chắn được sử dụng để chào đối ứng với lệnh yêu cầu chào giá. Lệnh chào với cam kết chắc chắn chỉ được gửi đích danh cho thành viên gửi lệnh yêu cầu chào giá.

3.3 Thời hạn hiệu lực của lệnh

Lệnh chào mua, chào bán thỏa thuận điện tử có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệthống của SGDCK HN cho đến khi kết thúc phiên giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị huỷbỏ.
Giao dịch chứng khoán được xác lập khi được đại diện giao dịch xác nhận giao dịch trên hệ thống đăng ký giao dịch của SGDCK Hà Nội.

Tham số

Điều kiện/ Giới hạn/ Giá trị

Phương thức giao dịch

Giao dịch thoả thuận

Loại hình giao dịch

Giao dịch thông thường (Outright) Giao dịch mua bán lại (Repo)

Loại lệnh

Thoả thuận thông thường

Thoả thuận điện tử

Thời gian nhập lệnh

+ Hệ thống : từ 8h00 – 14h15 + Hệ thống SGDCK HN:

 • -  Sáng từ: 8h30 – 11h00

 • -  Chiều từ: 13h00 – 14h15

Mệnh giá chứng khoán

Đối với trái phiếu/ tín phiếu: 100.000 VND

page3image8784

Đơn vị giao dịch

1 trái phiếu/ tín phiếu

Biên độ dao động giá

Không quy định

Đơn vị yết giá

Đơn vị của giá yết quy định là một (01) đồng.

Giao dịch thông thường

Thoả thuận điện tử: khối lượng tối thiểu100 trái phiếu/ tín phiếu

Thoả thuận thông thường: khối lượng tối thiểu
Đơn vị của giá thực hiện do hệ thống tính được làm tròn đến một

(01) đồng.
10.000 trái phiếu/ tín phiếu

page3image22448

Giao dịch mua bán lại

Khối lượng tối thiểu: 100 trái phiếu/ mã

page3image25464

Phương thức thanh toán

page3image26936

Thanh toán bù trừ đa phương T+1

Sửa/ Hủy lệnh trong giờgiao dịch

+ Được phép hủy/ sửa lệnh giao dịch chưa được thực hiện

Thời hạn mua bán: tối thiểu 2 ngày và tối đa 180 ngày
+ Được phép thực hiện xin sửa lệnh đã được thực hiện trong thời gian giao dịch

4.Các bước thực hiện :

Bước 1: Tra cứu số dư tiền và số dư chứng khoán trước khi đặt lệnh giao dịch để tránh tình trạng lệnh không hợp lệ.

Đối với lệnh mua, khách hàng phải đảm bảo đủ tiền.

Đối với lệnh bán, khách hàng phải đảm bảo đủ số lượng chứng khoán bán.
Bước 2: Khách hàng tiến hành đặt lệnh giao dịch.
Ghi phiếu lệnh: Sử dụng mẫu phiếu lệnh của CTCK. Điền đầy đủ, chính xác thông tin trên

phiếu lệnh bao gồm:

Phiếu lệnh: chọn phiếu lệnh mua/bán/hủy/sửa (Lưu ý: đối với lệnh hủy/ sửa ghi rõ STT lệnh gốc cần hủy/ sửa )
Loại giao dịch:

Giao dịch thông thường

Giao dịch mua bán lại

 • -  Ngày, tháng, năm: ngày yêu cầu đặt lệnh

 • -  Thông tin cá nhân: Họ và tên; số tài khoản giao dịch; ký tên và ghi rõ họ tên dưới chữ

  ký.

 • -  Loại lệnh: Chọn một trong các loại lệnh sau:

  Thỏa thuận điện tử.

  Thỏa thuận thông thường

 • -  Thông tin giao dịch trái phiếu/ tín phiếu:

  Đối với giao dịch thông thường: Mã trái phiếu/ tín phiếu, khối lượng, giá yết, giá thực hiện, thành tiền (giá thực hiện * số lượng)
  Đối với giao dịch mua bán lại: TPCP/ tín phiếu, khối lượng, giá yết, thời hạn mua bán lại, ngày bắt đầu giao dịch, tỷ lệ phòng vệ rủi ro, lãi suất, lãi suất coupon.

 • -  Thông tin đối tác:
  Cùng thành viên: Tên khách hàng, số tài khoản giao dịch. Khác thành viên: Tên công ty, mã thành viên đối tác.

 • -  Trường hợp hủy lênh: các thông tin bên trên và số thứ tự lệnh là của lệnh gốc yêu cầu hủy

 • -  Trường hợp sửa lệnh: các thông tin bên trên là các thông tin yêu cầu sửa.
  Chuyển phiếu lệnh cho nhân viên giao dịch  tại quầy giao dịch từ 8g00 đến 14g15 tùy theo nhu cầu giao dịch của khách hàng.

  Bước 3: Nhân viên giao dịch sẽ nhận và kiểm tra tính hợp lệ của lệnh.

  • -  Nếu lệnh đặt của khách hàng không hợp lệ (thiếu thông tin, thông tin không chính xác, hoặc thiếu tiền, thiếu chứng khoán), nhân viên giao dịch sẽ thông báo cho khách hàng nội dung không hợp lệ bằng cách thông báo trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc điện thoại

   cho khách hàng và đề nghị khách hàng cung cấp phiếu lệnh giao dịch khác.

  • -  Nếu lệnh đặt của khách hàng hợp lệ, nhân viên giao dịch sẽ tiến hành nhập lệnh theo

   quy định.
   Bước 4: Nhận kết quả khớp lệnh

   Thời gian cập nhật kết quả khớp lệnh từ 08h30 – 14h15.

   Hình thức nhận kết quả giao dịch: Trực tiếp, qua điện thoại.

   Mua và bán cùng loại trái phiếu

   Việc đồng thời vừa mua vừa bán một mã trái phiếu trong một phiên giao dịch của nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và khi việc mua bán này có phát sinh chuyển giao quyền sở hữu đối với trái phiếu giao dịch

   Sửa, hủy lệnh thỏa thuận

Khách hàng được phép sửa, hủy lệnh thỏa thuận chưa được thực hiện. Đối với lệnh đã được thực hiện việc sửa, hủy lệnh chỉ được phép khi:

- Được sự đồng thuận của các bên đối tác tham gia giao dịch;

- Có lý do sửa hợp lý
- Được SGDCKHN chấp thuận;

Thông tin liên hệ:

Quý khách hàng có nhu cầu Mua Trái Phiếu vui lòng liên hệ

Hà Nội: Ông Nguyễn Văn Mạnh

Mobile:0976 876 950

Tp.HCM : Ông Nguyễn Hữu Lợi

Mobile : 0979.890.662

Các tin khác

Đăng ký
Gọi ngay